Projektet hulumtuese

Kolegji Universum ka qenë pjesë e projekteve të ndryshme hulumtuese të realizuara në bashkëpunim me organizata dhe institucione kombëtare e ndërkombëtare. Disa nga hulumtimet e zhvilluara janë të paraqitura në tabelën më poshtë:

 PROJEKTET HULUMTUESE 

Projekti Hulumtues  Partneri Hulumtues  Fusha e Hulumtimit
Monitorimi Global i ndërmarrësisë (GEM) SPARK Hulumtimi më i madh në botë për ndërmarrësi. Kolegji
Universum Prezanton Ekipin Kombëtar të Kosovës.
Politika dhe Zgjedhjet Friedrich-Ebert-Stiftung dhe INDEP

 

Politika dhe Zgjedhjet – Një hulumtim i opinionit të votuesve mbi politikat dhe zgjedhjet – Një hulumtim i opinionit të votuesve 
Zgjedhjet Nacionale në Kosovë 2014 Friedrich-Ebert-Stiftung dhe INDEP Shqetësimet e Politikave Publike gjatë fushatës zgjedhore.
Shqetësimet e Politikave Arsimore gjatë Fushatës zgjedhore 2014 INDEP dhe GIZ Shqetësimet e Politikave Arsimore gjatë Fushatës zgjedhore.
Depërtimi i Internetit në Kosovë STIKK, Ministria e Punëve të Jashtme dhe British Council Një hulumtim studimor i kryer për të llogaritur numrin e shfrytëzuesve te internetit ne Kosovë.
Ofrimi i edukimit për Komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian Qendra Evropiane për Çështje të Minoriteteve
(ECMI) Kosovë, financuar nga UNICEF
Studimi Bazë mbi Ofrimin e Mësimit për Komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Komunën e Fushë Kosovës.
Hulumtim mbi Planin e Veprimit Lokal për Mjedisin Qendra Regjionale e Mjedisit Hulumtim mbi planet, veprimet dhe aktivitetet mjedisore
Analizë e Tregut Kosovar të Pasurive të Paluajshtme Komerciale Universum Hulumtim mbi çmimet e tregut të pasurive të paluajtshme, qarkullimet dhe investimet në Kosovë
Perspektiva e Biznesit Universum Hulumtim mbi profilet e biznesit dhe aktivitetet e tyre.
Barometri i Punësimit Universum Zyra e Karrierës në Kolegjin Universum kryen hulumtime
vjetore mbi statusin e punësimit të studentëve
Biznesi në Kosovë Universum Hulumtim i kryer për të analizuar trendët e përgjithshme të sektorit të biznesit në Kosovë
Studim i Tregut të Fuqisë Punëtore në Kosovë Universum Hulumtim i kryer për të analizuar trendet e përgjithshme të forcës punëtore në Kosovë, siç janë profilizimi, migrimi etj..
Analizë e Produkteve Vendore INDEP Hulumtim i kryer për të analizuar përdorimin dhe
popullaritetin e produkteve vendore, eksportet dhe importet, si dhe preferencat e blerësve në Kosovë.
Analizë e shfrytëzimit të energjisë elektrike për pajisjet shtëpiake. INDEP Konsumi i energjisë nga pajisjet shtëpiake.