fbpx

Menaxhim i Sektorit Publik

 Qëllimi i programit Menaxhim i Sektorit Publik është që të ofrojë një program që zhvillon njohuritë akademike, dhe njohuritë e organizimit të sektorit publik, shërbimet që u ofrohen qytetarëve dhe funksionet kyçe të menaxhimit në strukturimin e ofrimit të këtyre shërbimeve dhe implementimit të tyre. Kjo përfshin të mësuarit dhe hulumtimin e pavarur në një nivel që kërkon një qasje të integruar dhe kritike ndaj menaxhimit dhe praktikave të lidhura me to. Përmes aktiviteteve të klasës, folësve musafir dhe projekteve të përbashkëta kërkimore, studentët janë në gjendje të forcojnë marrëdhëniet me organizatat publike.

Viti I      
Semestri (Modular)
No.M/ELëndaLEIECTS
1MSjellja Organizative603016010
2MMetodologjia e Hulumtimit ne Biznes603016010
3MStrategji Biznesore603016010
4MVendimarrje Financiare603016010
5MMarketing dhe Menaxhment603016010
Viti II
No.M/ELëndaLEIECTS
1MMenaxhimi Publik603016010
2MMenaxhimi Strategjik i Sektorit Publik dhe Sektorit Jo- qeveritar.603016010
3EPolitikat Publike: Formulimi dhe Implementimi603016010
4MRregullimi Shtetëror në Ekonominë e Tregut603016010
3EIntegrimet Europiane me Fokus në MSA603016010
4EZhvillimi i Qëndrueshem603016010
5ELëndë Zgjedhore603016010
6MTema75030

Si mund të aplikoni për bursë ndërkombëtare?

Çdo studentè i Kolegjit Universum mund të përfitoj shkëmbim semestral me bursë të plotë në njërin nga 125 Universitetet më 26 shtete të Evropës me të cilat Kolegji Universum ka bashkëpunim. Deri më tani, 297 studentë të Kolegjit Universum kanë studiuar me bursë të plotë në Universitetet më prestigjoze në Evropë.

KUSH MUND TË APLIKOJ?

Të gjithë studentët që janë regjistruar si studentë në Kolegjin Universum mund të aplikojnë për programet e shkëmbimit në kuadër të Erasmus +.

Mundësitë për shkëmbim studimor janë të hapura për çdo cikël studimi:
– cikli i parë studimor (Bachelor ose ekuivalent)
– cikli i dytë studimor (Master ose ekuivalent)

Ju lutem vini re se shkëmimi ne kuadër të Erasmus bëhet në kuadër të marrëveshjeve ndërinstitucionale mes Universum dhe institucioneve pritëse (universitetet ku dëshironi të aplikoni për një semestër). Kjo do të thotë se para se të jeni në gjendje të aplikoni, duhet të kontrolloni nëse Kolegji Universum ka një partneritet me universitetin ku dëshironi të vazhdoni studimet tuaja. Për ta bërë këtë, shikoni listën e universiteteve me të cilët bashkëpunojmë.

KËRKESAT E APLIKIMIT

– Të paktën 5 provime të përfunduara në Kolegjin Universum
– Pjesëmarrje aktive në aktivitetet të organizuara nga Kolegji Universum
– Njohuri të gjuhës angleze (B1 ose B2, siç përcaktohet nga universiteti pritës)

DOKUMENTET E KËRKUARA TË APLIKIMIT

– Certifikimi i Gjuhës Angleze (Anglia Examination)
– Transkripta e notave në gjuhën angleze (këtë mund ta merrni nga shërbimi studentor)
– Kopja e pasaportave– 1 foto (300pix, madhësi – 3 * 4 cm, skedar – .jpg)

Pas përfundimit me sukses të programit, studentët duhet të jenë në gjendje të demostrojnë aftësi të ndryshme, njohuri të avancuara të fushës, aftësi praktike dhe profesionale dhe të transferueshme. Nxënësit që përfundojnë këtë nivel janë të kualifikuar dhe të pajisur mirë për të mbajtur poste të ndryshme të shërbimit publik në organizatat publike, institucionet shtetërore dhe drejtoritë/departamentet komunale. Të diplomuarit e suksesshëm do të jenë në gjendje të kryejnë detyra komplekse që kërkojnë: a) trajtimin e çështjeve kritike të menaxhimit të shërbimeve publike, b) zgjedhjen dhe justifikimin e qasjeve ndaj problemit, c) përdorimi i konstrukteve teorike për të analizuar, vlerësuar dhe interpretuar në mënyrë kritike provat dhe për t’i zbatuar ato në probleme komplekse, d) ndërmarrjen e analizave dhe vlerësimit kritik ndaj një sërë problemesh të lidhura me shërbimin publik.

Që të regjistroheni në programet tona, të gjithë aplikantët duhet të sjellin dokumentet e mëposhtme:

  • Certifikatë e lindjes
  • Diploma e nivelit baçelor dhe pasqyra e notave
  • Dokumentet e legalizuara të lëshuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Republikës së Kosovës për të gjithë ata që kanë përfunduar arsimin e tyre jashtë Republikës së Kosovës
  • Plotësimi i procedurave të aplikimit në Kolegjin Universum
  • Kalimi i fazës së intervistës me komitetin e pranimeve në Kolegjin Universum
  • Certifikimi i vlefshëm i gjuhës angleze
  • Kontrata e programit të studimit nëse plotësojnë kriteret e pranueshmërisë.