fbpx

Menaxhim i Turizmit

 

Qëllimi i programit Menaxhim i Turizmit është të pajis studentët me kapacitete që nuk janë të përqendruara vetëm në zhvillimin e burimeve njerëzore, por edhe në zgjerimin e kapaciteteve strategjike dhe inkurajimin e inovacionit për të mobilizuar një sektor sikurse turizmi që është thelbësor për zhvillimin ekonomik.

Ky program do të bëhet një burim i rëndësishëm i zhvillimit të aftësive të individëve që shohin mundësitë në turizëm dhe nuk janë të kënaqur me status quo. Studentët jo vetëm që do të mësojnë për rëndësinë e menaxhimit të turizmit, procedurat ligjore lidhur me trashëgiminë kulturore dhe sjelljen turistike, ata do të bëhen kompetentë edhe në turizmin e qëndrueshëm dhe  ndikimin e tij social. Për më tepër, Kolegji Universum ka qenë i përfshirë në dy projekte të BE-së në lidhje me nxitjen e bashkëpunimit ndërkufitar, kështu që kjo rrymë do të përqëndrohet në mësimin e studentëve si të thellojë një bashkëpunim të tillë dhe forcimin e bashkëpunimit rajonal dhe global.

Viti I      
Semestri (Modular)
No.M/ELëndaLEIECTS
1MSjellja Organizative603016010
2MMetodologjia e Hulumtimit ne Biznes603016010
3MStrategji Biznesore603016010
4MVendimarrje Financiare603016010
5MMarketing dhe Menaxhment603016010
Viti II
No.M/ELëndaLEIECTS
1MPolitika Zhvillimore në Turizëm dhe Mikpritje603016010
2MNdërmarrësi në Turizëm dhe Mikpritje603016010
3EStartegji Zhvillimore në Turizëm603016010
4EMarketingu në Turizëm603016010
5ELëndë Zgjedhore603016010
6MTema75030

Si mund të aplikoni për bursë ndërkombëtare?

Çdo studentè i Kolegjit Universum mund të përfitoj shkëmbim semestral me bursë të plotë në njërin nga 125 Universitetet më 26 shtete të Evropës me të cilat Kolegji Universum ka bashkëpunim. Deri më tani, 297 studentë të Kolegjit Universum kanë studiuar me bursë të plotë në Universitetet më prestigjoze në Evropë.

KUSH MUND TË APLIKOJ?

Të gjithë studentët që janë regjistruar si studentë në Kolegjin Universum mund të aplikojnë për programet e shkëmbimit në kuadër të Erasmus +.

Mundësitë për shkëmbim studimor janë të hapura për çdo cikël studimi:
– cikli i parë studimor (Bachelor ose ekuivalent)
– cikli i dytë studimor (Master ose ekuivalent)

Ju lutem vini re se shkëmimi ne kuadër të Erasmus bëhet në kuadër të marrëveshjeve ndërinstitucionale mes Universum dhe institucioneve pritëse (universitetet ku dëshironi të aplikoni për një semestër). Kjo do të thotë se para se të jeni në gjendje të aplikoni, duhet të kontrolloni nëse Kolegji Universum ka një partneritet me universitetin ku dëshironi të vazhdoni studimet tuaja. Për ta bërë këtë, shikoni listën e universiteteve me të cilët bashkëpunojmë.

KËRKESAT E APLIKIMIT

– Të paktën 5 provime të përfunduara në Kolegjin Universum
– Pjesëmarrje aktive në aktivitetet të organizuara nga Kolegji Universum
– Njohuri të gjuhës angleze (B1 ose B2, siç përcaktohet nga universiteti pritës)

DOKUMENTET E KËRKUARA TË APLIKIMIT

– Certifikimi i Gjuhës Angleze (Anglia Examination)
– Transkripta e notave në gjuhën angleze (këtë mund ta merrni nga shërbimi studentor)
– Kopja e pasaportave– 1 foto (300pix, madhësi – 3 * 4 cm, skedar – .jpg)

Pas përfundimit me sukses të programit, studentët pajisen me aftësi të ndryshme sikurse: njohuritë dhe të kuptuarit e lëndëve, aftësitë të avancuara teorike, me aftësi praktike dhe profesionale dhe të transferueshme. Studentët që diplomojnë janë të kualifikuar për të mbajtur poste të ndryshme menaxheriale në organizatat private dhe publike. Studentët mund të punojnë në pozita që kërkojnë
a) ofrimin e shërbimeve për organizmin ndërkombëtar të vizitorëve nga jashtë
b) aranzhimin e këshillave të udhëtimit, paketave dhe situatave komplekse të udhëtimit
c) zgjedhjen dhe justifikimin e qasjeve për zgjidhjen e problemeve në turizëm, artikulimin dhe vlerësimin kritik të një sërë mundësish relevante në turrizëm planifikimin, zbatimin dhe angazhimin në aktivitete promovuese si në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar
d) analizimin dhe advokimin e politikave që lidhen me zhvillimin e turizmit
e) aftësinë për të hartuar dhe zbatuar politika, plane dhe projekte në lidhje me turizmin.

Që të regjistroheni në programet tona, të gjithë aplikantët duhet të sjellin dokumentet e mëposhtme:

  • Certifikatë e lindjes
  • Diploma e nivelit baçelor dhe pasqyra e notave
  • Dokumentet e legalizuara të lëshuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Republikës së Kosovës për të gjithë ata që kanë përfunduar arsimin e tyre jashtë Republikës së Kosovës
  • Plotësimi i procedurave të aplikimit në Kolegjin Universum
  • Kalimi i fazës së intervistës me komitetin e pranimeve në Kolegjin Universum
  • Certifikimi i vlefshëm i gjuhës angleze
  • Kontrata e programit të studimit nëse plotësojnë kriteret e pranueshmërisë.