fbpx

Gjuhë Gjermane

Programi i Gjuhës Gjermane është projektuar me një plan rigoroz në mekanikën e gjuhës Gjermane. Kurrikula e Departamentit të Gjuhës Gjermane ofron të gjithë studentët e Universumit një seri lëndësh GFL si dhe lëndë nga Shkrimi Akademik. Përveç kësaj, programi  ofron kurrikula specifike studentëve BA dhe një sërë rrugësh të karrierës për t’u eksploruar. Kjo do ta bëjë që studentët të kanalizohen në “rrjedhat” e veçanta: lëndët përfshijnë një menu opsionesh përfshirë pedagoginë GFL, gazetarinë, letërsinë dhe gjuhësinë Gjermane. Programi i shkallës ofron një qasje të përgjithshme për ndjekjen e studimeve në gjuhën Gjermane dhe u ofron studentëve një ekspozim të gjerë të opsioneve të punësimit që ata mund të eksplorojnë gjatë studimeve të tyre. Qëllimet e përgjithshme të Programit të Gjuhës Gjermane janë si më poshtë:

 • Aftësia të shpreh ide, mendime dhe argumente në një gjuhë të qartë dhe të folur në mënyrë gramatike.
 • Aftësia të parafrazoj, analizoj dhe kritikoj shkrimin akademik.
 • Qasja e diskursit të shkruar me aftësi të forta të të menduarit kritik.
 • Aftësia të analizojë dhe shpjegojë në mënyrë kritike terminologjinë gjuhësore
 • Aftësia të komunikojë në mënyrë efektive me një audiencë diverse në gjuhën gjermane.
 • Aplikimi i aftësive analitike në shkrime dhe projekte hulumtuese
 • Praktikimi i metodologjive të ndryshme në mësimdhënie të gjuhës gjermane.

Gjuhë Gjermane

Semester I          
Nr. M/E Lëndët L E ECTS
1 M Anglishtja si gjuhë e huaj I 36 18 6
2 M Hyrje në gjuhësinë gjermane 36 18 6
3 M Integrimi i gjuhës gjermane I 36 18 6
4 M Gjuhë Shqipe – Morfologji 36 18 6
5 M Shkathësi studimi 12 6 2
6 E Teori e letërsisë 36 18 6
           
Semester II          
Nr. M/E Subjects L E ECTS
1 M Anglishtja si gjuhë e huaj II 36 18 6
2 M Gjuhësi gjermane II  36 18 6
3 M Integrimi i gjuhës gjermane II   36 18 6
4 M Metodat Hulumtuese 36 18 6
5 E Hyrje në letërsinë gjermane I 36 18 6
           
Semester III          
Nr. M/E Subjects L E ECTS
1 M Anglishtja si gjuhë e huaj III 36 18 6
2 M Gjuhë gjermane III  36 18 6
3 M Integrimi i gjuhës gjermane III   36 18 6
4 M Morfologji e gjuhës gjermane 36 18 6
5 M Shkrim akademik 36 18 6
           
Semester IV          
Nr. M/E Subjects L E ECTS
1 M Anglishtja si gjuhë e huaj IV 36 18 6
2 M Gjuhë gjermane IV  36 18 6
3 M Integrimi i gjuhës gjermane IV   36 18 6
4 M Sintaksë e gjuhës gjermane 36 18 6
5 M Hyrje në përkthim dhe interpretim 36 18 6
           
Semester V          
Nr. M/E Subjects L E ECTS
1 M Anglishtja si gjuhë e huaj V 36 18 6
2 M Praktikë e përkthimit 36 18 6
3 M Leksikologji e gjuhës gjermane 36 18 6
4 M Histori e gjuhës gjermane 36 18 6
5 M Qytetërim gjerman DACHL 24 12 6
           
Semester VI          
Nr. M/E Subjects L E ECTS
1 M Anglishtja si gjuhë e huaj VI   36 18 6
2 M Metodat e mësimdhënies 36 18 6
3 E Sociolinguistikë 36 18 6
4 E Prezantimi dhe të folurit në publik 36 18 6
5 E Thesis 300   10

Si mund të aplikoni për bursë ndërkombëtare?

Çdo studentè i Kolegjit Universum mund të përfitoj shkëmbim semestral me bursë të plotë në njërin nga 125 Universitetet më 26 shtete të Evropës me të cilat Kolegji Universum ka bashkëpunim. Deri më tani, 297 studentë të Kolegjit Universum kanë studiuar me bursë të plotë në Universitetet më prestigjoze në Evropë.

KUSH MUND TË APLIKOJ?

Të gjithë studentët që janë regjistruar si studentë në Kolegjin Universum mund të aplikojnë për programet e shkëmbimit në kuadër të Erasmus +.

Mundësitë për shkëmbim studimor janë të hapura për çdo cikël studimi:
– cikli i parë studimor (Bachelor ose ekuivalent)
– cikli i dytë studimor (Master ose ekuivalent)

Ju lutem vini re se shkëmimi ne kuadër të Erasmus bëhet në kuadër të marrëveshjeve ndërinstitucionale mes Universum dhe institucioneve pritëse (universitetet ku dëshironi të aplikoni për një semestër). Kjo do të thotë se para se të jeni në gjendje të aplikoni, duhet të kontrolloni nëse Kolegji Universum ka një partneritet me universitetin ku dëshironi të vazhdoni studimet tuaja. Për ta bërë këtë, shikoni listën e universiteteve me të cilët bashkëpunojmë.

KËRKESAT E APLIKIMIT

– Të paktën 5 provime të përfunduara në Kolegjin Universum
– Pjesëmarrje aktive në aktivitetet të organizuara nga Kolegji Universum
– Njohuri të gjuhës angleze (B1 ose B2, siç përcaktohet nga universiteti pritës)

DOKUMENTET E KËRKUARA TË APLIKIMIT

– Certifikimi i Gjuhës Angleze (Anglia Examination)
– Transkripta e notave në gjuhën angleze (këtë mund ta merrni nga shërbimi studentor)
– Kopja e pasaportave– 1 foto (300pix, madhësi – 3 * 4 cm, skedar – .jpg)

Studimet duale janë programe që kombinojnë studimet akademike me aftësimin profesional ose përvojën praktike në një kompani dhe mundësojnë kyçjen më të lehtë në tregun e punës.
Kolegji Universum ofron studime duale, përmes të cilave, studentëve iu mundësohet financim i plotë i studimeve, praktikë gjatë tri viteve si dhe punësim i garantuar në këto kompani në departamentet: Shkenca Kompjuterike, Biznes dhe Menaxhment, Gjuhë Gjermane dhe Dizajn i Integruar.

Deri më tani, Kolegji Universum ofron studime duale me këto kompani:

 • Fox Group
 • MySolutions
 • BPM Group 
 • Vision Agency

Kolegji Universum vazhdimisht kontaktohet nga institucione të ndryshme për të formuar partneritete dhe bashkëpunime profesionale që synojnë të kontribuojnë në ekonominë dhe zhvillimin e sektorëve në Kosovë. Prandaj, Kolegji Universum është në kërkim të partnerëve cilësorë për të nisur dhe zbatuar projekte që nxisin ndryshime pozitive në shoqëri dhe rrisin aftësitë dhe njohuritë e brezave të rinj. Programi i studimeve të dyfishtë u mundëson studentëve të Kolegjit Universum të vazhdojnë studimet akademike gjatë kohës që punojnë në një kompani / institucion të fushës së tyre përkatëse. Kjo u mundëson studentëve të marrin diploma akademike dhe përvojë profesionale.

Kolegji Universum ka ridizajnuar kurrikulën e tij sipas nevojave dhe kërkesave të tregut lokal dhe global. Kolegji Universum ka përditësuar programet mësimore duke sjellë lëndë më inovative, praktike si dhe sipërmarrëse. Programet mësimore hartohen në bashkëpunim me ekspertë të fushave përkatëse. Tani kurset e ofruara nga Kolegji Universum i pajisin drejtpërdrejt studentët me aftësitë dhe njohuritë e nevojshme për t’iu mundësuar atyre që të punojnë për kompani dhe institucione të rëndësishme.

Së shpejti, Kolegji Universum do të nisë programe të tjera të studimit të dyfishtë me kompani shumë prestigjioze vendore dhe ndërkombëtare.

Në kuadër të këtij programi, studentët përfundojnë 2 vite në Kolegjin Universum dhe e vazhdojnë vitin e tretë në Universitetin Mykolas Romeris, i cili renditet në top 5 nga 37 institucionet e arsimit te lartë që ka Lituania. Me përfundimin e studimeve në këtë program, studentët pajisen me diplomë Bchelor nga Universiteti Mykolas Romeris si dhe me diplomë të dytë Bachelor nga Kolegji Universum.

Përmes kësaj mundësie unike, studentët përfitojnë dy diploma të njohura ndërkombtarisht. Gjithashtu, Universiteti partner Mykolas Romeris iu ofron studentëve tanë një bursë Erasmus+ për të përfunduar një semestër në një universitetet partner në shtetet e BE-së

 

Qëllimi i secilit tutorial është të ndihmojë studentët të zhvillojnë strategji që i ndihmojnë ata të forcojnë njohuritë e tyre, të zhvillojnë aftësi të transferueshme të të mësuarit dhe të arrijnë sukses akademik. Roli i një tutori është të aftësojë studentët të bëjnë punën e tyre duke përdorur mënyrën më të mirë të të mësuarit. Qëllimi përfundimtar është të ndihmojë studentët të zbulojnë se si ai ose ajo mëson më mirë dhe t’i ndihmojë studentët të zhvillojnë aftësitë e tyre për të arritur rezultatet më të mira arsimore.Në rast se studentët kanë nevojë për mbështetje shtesë dhe ndihmë akademike tutorët informohen menjëherë. Kështu, mbikëqyret nga afër performanca akademike e studentëve.

Barometri i punësimit (2010, i botuar në faqen tonë të internetit www.universum-ks.org) tregon se aktualisht një nga ekspertiza më e kërkuar  për punësim është njohja dhe përdorimi profesional i gjuhës angleze dhe gjermane. Një studim i kryer nga Zyra e Karrierës në Kolegjin tonë (2013), konfirmon se shumica e punëdhënësve vlerësojnë ekspertizën në gjuhën angleze dhe gjermane si një parakusht të domosdoshëm për punësim. Prandaj, Universum ofron një program, i cili i përshtatet punësimit bashkëkohor në vendet e punës në gjuhën angleze dhe gjermane: njohuri dhe ekspertizë të lëndëve në gjermanisht të folura dhe të shkruara në mënyrë të rrjedhshme. Pas trajektores trevjeçare, presim që studentët tanë të jenë në gjendje të kryejnë detyra në vende të ndryshme të punës që kërkojnë:

 • Kryerja e punëve administrative në planet dhe projektet ndërkombëtare;
 • Kontribute në postet administrative, artikuj, botime;
 • Të jenë në gjendje të analizojnë raportet e medias, botimet dhe informacionet e shkruara dhe të folura;
 • Kryerja e aktiviteteve dhe ilustrimeve të Marrëdhënieve me Publikun;
 • Të angazhohen në përkthime me gojë dhe me shkrim në tubime dhe raste;
 • Të jenë në gjendje të vlerësojnë aftësinë  në të shkruar dhe të folur.

Komedia “Mind Your Language” e shfaqur nga studentët e Dept. Gjuhë Angleze të Kolegjit Universum ngjalli interesim të jashtëzakonshëm duke mbushur sallat plotë me të rinjë e media në qytetet ku u shfaq si Prishtinë, Ferizaj, Mitrovicë dhe Podujevë.

Verbal Boxing

Aktiviteti “Verbal Boxing” e mbajtur në Prishtinë dhe Ferizaj përmes konceptit të shfaqjes së një programi televiziv, arriti që me ndarjen e roleve (psikologët-prindërit-mësimdhënësit) mes studentëve të krijojë një debat, me qëllim të përforcimit të aftësisë komunikuese në Gjuhën Angleze.
 

Kërkesat minimale  për të regjistruar në një program të Kolegjit Universum  janë të përcaktuara në kërkesat e përgjithshme për hyrje të përfshira në Prospekt. Megjithatë, kriteret minimale për  pranimin e një  studenti në këtë program akademik janë :

Studenti duhet të ketë përfunduar me sukses shkollën e mesme

Studenti duhet të ketë kaluar testin kombëtar (matura).

Përveç kësaj, që të regjistrohen në programin tonë, të gjithë aplikantët duhet të sjellin dokumentet e mëposhtme:

 • Certifikate lindje
 • Diploma dhe certifikata e shkollës së mesme
 • Dokumentet e legalizuara të lëshuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Republikës së Kosovës për të gjithë ata që kanë përfunduar arsimin e tyre jashtë Republikës së Kosovës
 • Plotësimi i procedurave të aplikimit në Kolegjin Universum
 • Kontrata e programit të studimit nëse plotësojnë kriteret e pranueshmërisë.

Mesazh nga Prof. Dr. Mejreme Ymeri

DREJTORESH E PROGRAMIT GJUHË ANGLEZE DHE GJUHË GJERMANE NË KOLEGJIN UNIVERSUM

Programet e studimit

Programet e studimit Bachelor të ofruara në Kolegjin Universum zgjasin tre vite (3 vite) dhe përmbajn 180 ECTS kredi ose 60 ECTS kredi për vit. Grada e studimeve ne studimet bachelor është Bachelor i Arteve (BA).

Programet e studimeve Bachelor Northampton University

Programet profesionale Pearson