fbpx

Fizioterapi

 

Programi synon të ofrojë lëndë studimi që zhvillojnë dhe mundësojnë përdorimin e mendimit kritik dhe kreativitetit për të adresuar praktikën profesionale dhe çështjet e kujdesit ndaj pacientit. Programi ka për qëllim të përgatisë studentët të bëhen terapistë fizikë që e pranojnë praktikën e terapisë fizike të bazuar në prova, nevojat e shumëfishta shëndetësore të pacientëve, konsumatorëve dhe shoqërisë si dhe të marrin pjesë në shërbime profesionale dhe shërbime për komunitet. Për të përmbushur këtë mision, ne krijojmë një mjedis stimulues dhe bashkëpunues që promovon edukimin, kërkimin shkencor, shërbimin dhe udhëheqjen. Kjo përfshin mësim dhe hulumtim të pavarur në një nivel që kërkon një qasje të integruar dhe kritike ndaj fizioterapisë dhe disiplinave të tjera që kanë të bëjnë me kujdesin shëndetësor.

Pas përfundimit të suksesshëm të programit, të diplomuarit nga programi i Fizioterapisë do të jenë në gjendje:
• të mendojnë në mënyrë kritike dhe të analizojnë probleme reale
• të gjejnë, vlerësojnë dhe përdorin burimet
• të punojnë në bashkëpunim
• të demonstrojnë gjithanshmëri
• të komunikojnë në mënyrë efektive
• të funksionojnë mirë në një komunitet global
• të vazhdojnë të mësojnë pas diplomimit

 

Semestri I   
Nr.O/ZLëndaECTS
1OAnatomi I6
2OEtikë4
3OBiofizik dhe Biomekanik7
4OMetodat e vlerësimit në fizioterapi10
5ZLëndë zgjedhore 13
6MShkathësi studimi2
Semestri II
Nr.O/ZLëndaECTS
1OAnatomi – Funksionimi dhe fiziologjia e sistemit lokomotor8
2OHyrje në Metodat Hulumtuese3
3OFizioterapia në sistemin e kujdesit shëndetësor5
4OBazat e teknikave të Fizioterapisë9
5OBazat e mjekësisë klinike dhe ndihma e parë5
Semestri III
Nr.O/ZLëndaECTS
1OOrtopedi8
2OÇrregullimet Osteomuskulare5
3OKinesiologji6
4OFizioterapia Kardio Respiratore5
5Z6
Lëndë zgjedhore 2
Semestri IV
Nr.O/ZLëndaECTS
1OBazat e terapisë5
2OFizioterapia Osteomuskulare6
3OFizioterapia në Reumatologji8
4ELëndë zgjedhore 33
5MPraktika Klinike 18
Semestri V
Nr.O/ZLëndaECTS
1ONeurofiziologji dhe Neurologji5
2OFizioterapia neurologjike14
3OGeriateria dhe Fizioterapia në Geriateri8
4OFizioterapia në shëndetin e gruas3
Semestri VI
Nr.O/ZLëndaECTS
1OPediateria dhe fiziterapia në pediateri7
2OMjekësia sportive3
3ELëndë zgjedhore3
4OPraktika klinike 28
5OPunimi i diplomes9

Kolegji Universum përmes programit të Fizioterapisë synon të prezantojë përvojën e mësimit eksperimental, e cila do të lidhet me rezultatin e programit. Qëllimi i krijimit të mundësive të të mësuarit eksperimental është të përgatisë fizioterapistët e ardhshëm të funksionojë në mënyrë efektive dhe me kompetencë në këtë fushë të studimit dhe të jenë të aftë në vendimmarrjen etike dhe në arsyetimin moral në përfundim të programit. Mësimi eksperimental në program përfshin aktivitete klinike të fizioterapisë klinike, aktivitete laboratorike të Teorisë dhe Aftësive, si dhe vendosjen në ambientet e kujdesit shëndetësor (i quajtur edhe mësimi eksperimental, mësimi i bazuar në punë ose mësimi bashkëpunues) përqendrohet në aplikimin e të mësuarit akademik në kontekstin e botës së punës. Fokusi i mësimit eksperimental është që fizioterapistët e ardhshëm të aplikojnë dhe zhvillojnë njohuritë dhe aftësitë e tyre në një mjedis pune. Puna praktike dhe zhvillimi i aftësive do të rrisë shanset për punësim dhe do të ndihmojë në zhvillimin e aftësive personale. Pavarësisht nëse janë hulumtuesit e ardhshëm dhe fakulteti i Fizioterapisë që kërkojnë të avancojnë karrierën e tyre ose fizioterapistin, praktikantët e fizioterapisë që kërkojnë njohuri më të mëdha klinike, të gjithë studentët në Shkollën e Fizioterapisë përfitojnë nga profesorë me interese të shumëllojshme, të cilët krijojnë ambiente mësimore që i fuqizojnë ata të jenë agjentë të ndryshimit të kujdesit shëndetësor.

Si mund të aplikoni për bursë ndërkombëtare?


Çdo studentè i Kolegjit Universum mund të përfitoj shkëmbim semestral me bursë të plotë në njërin nga 125 Universitetet më 26 shtete të Evropës me të cilat Kolegji Universum ka bashkëpunim. Deri më tani, 297 studentë të Kolegjit Universum kanë studiuar me bursë të plotë në Universitetet më prestigjoze në Evropë.

KUSH MUND TË APLIKOJ?

Të gjithë studentët që janë regjistruar si studentë në Kolegjin Universum mund të aplikojnë për programet e shkëmbimit në kuadër të Erasmus +.

Mundësitë për shkëmbim studimor janë të hapura për çdo cikël studimi:
– cikli i parë studimor (Bachelor ose ekuivalent)
– cikli i dytë studimor (Master ose ekuivalent)

Ju lutem vini re se shkëmimi ne kuadër të Erasmus bëhet në kuadër të marrëveshjeve ndërinstitucionale mes Universum dhe institucioneve pritëse (universitetet ku dëshironi të aplikoni për një semestër). Kjo do të thotë se para se të jeni në gjendje të aplikoni, duhet të kontrolloni nëse Kolegji Universum ka një partneritet me universitetin ku dëshironi të vazhdoni studimet tuaja. Për ta bërë këtë, shikoni listën e universiteteve me të cilët bashkëpunojmë.

KËRKESAT E APLIKIMIT

– Të paktën 5 provime të përfunduara në Kolegjin Universum
– Pjesëmarrje aktive në aktivitetet të organizuara nga Kolegji Universum
– Njohuri të gjuhës angleze (B1 ose B2, siç përcaktohet nga universiteti pritës)

DOKUMENTET E KËRKUARA TË APLIKIMIT

– Certifikimi i Gjuhës Angleze (Anglia Examination)
– Transkripta e notave në gjuhën angleze (këtë mund ta merrni nga shërbimi studentor)
– Kopja e pasaportave– 1 foto (300pix, madhësi – 3 * 4 cm, skedar – .jpg)

Kërkesat minimale për të regjistruar në një program të Kolegjit Universum janë të përcaktuara në kërkesat e përgjithshme për hyrje të përfshira në Prospekt. Megjithatë, kriteret minimale për pranimin e një studenti në këtë program akademik janë :

Studenti duhet të ketë përfunduar me sukses shkollën e mesme

Studenti duhet të ketë kaluar testin kombëtar (matura).

Përveç kësaj, që të regjistrohen në programin tonë, të gjithë aplikantët duhet të sjellin dokumentet e mëposhtme:

-Certifikate lindje
-Diploma dhe certifikata e shkollës së mesme
-Dokumentet e legalizuara të lëshuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e -Republikës së Kosovës për të gjithë ata që kanë përfunduar arsimin e tyre jashtë Republikës së Kosovës
-Plotësimi i procedurave të aplikimit në Kolegjin Universum
-Kontrata e programit të studimit nëse plotësojnë kriteret e pranueshmërisë.

Prof. Pt. PhD Can. Bekim Ramabaja

DREJTOR AKADEMIK I DREJTIMIT FIZIOTERAPI NË KOLEGJIN UNIVERSUM