fbpx

Dizajn Interier

Kualifikimet më të larta kombëtare Pearson BTEC njihen gjerësisht nga industria dhe arsimi i lartë si kualifikimi kryesor profesional në Nivelet 4 dhe 5. Vazhdimi i studimeve me Pearson BTEC në Dizajn Interieri lidhet ngushtë me bashkëpunime me një gamë të gjerë punëdhënësish, arsimita të lartë, ekspertë të Dizajnit të Interierit dhe Arkitekturës për të siguruar që ky program plotëson nevojat për tregun.  Kualifikimet e programit Pearson BTEC janë krijuar për të pasqyruar nevojën në rritje për rrugë të arsimit profesional dhe teknik me cilësi të lartë në Nivelet 4 dhe 5, duke siguruar kështu studentëve një linjë të qartë të shikimit për punësimin dhe përparimin në një shkallë në Nivelin 6.

Programi i Dizajnit të Interierit është përqendruar në zhvillimin e aftësive profesionale dhe të dizajnit dhe zhvillimin e një qasje inovative për zgjidhjen e problemeve tre dimensionale dhe hapësinore në një varg kontekstesh shoqërore dhe tregtare. Ky program I prezanton studentët me praktikat krijuese, përmes projekteve në studio të informuara nga dizajni historik dhe bashkëkohor, tendencat aktuale, kontekstet shoqërore dhe marrëdhëniet e fushave të tjera të artit dhe dizajnit me Dizajnin e Interierit. Shumë prej projekteve në të cilat studentët punojnë kanë një fokus në industri ose biznes për t’ju dhënë atyre përvojë praktike, gati për të filluar karrierën e tyre.

Semester I   
NrM/ELendaECTS
1MZhvillim Profesional15
2MTeknika dhe Pro‡ese15
3MParimet e Vizatimit15
4MCAD15
5ENivelet e Gjuhes Angleze I6
6EShkathtesi Studimi2
Semester II
NrM/ELendaECTS
1MStudime Kontekstuale15
2MProjekt Individual (Vendosur nga Pearson)15
3MKomunikim ne Art dhe Dizajn15
4MPraktikat 3D15
5ENivelet e Gjuhes Angleze II6
6EShkrim Akademik6
Semester III
NrM/ELendaECTS
1MAplikimi ne praktike i projekteve bashkepunuese I15
2MStudime te Avancuara te Dizajnit te Interierit I15
3MVizatim Teknik15
4MModelimi & Paraqitja (Renderimi) 3D15
5ENivelet e Gjuhes Angleze III15
Semester IV
NrM/ELendaECTS
1MAplikimi ne praktike i projekteve bashkepunuese II15
2MStudime te Avancuara te Dizajnit te Interierit II15
3MSipermarrja kreative15
4MPraktike Profesionale15
5ENivelet e Gjuhes Angleze IV15

AKREDITIMI

Programi i Dizajnit të Interierit në Kolegjin Universum është program i akredituar nga Instituti Anglez BTEC Pearson.

Çfarë është BTEC Pearson?

Pearson është lider e mësimit në botë, me ekspertizë në programet mësimore dhe vlerësim, dhe një sërë shërbimesh lidhur me mësimin. Pearson punon ngushtë me qeveritë, mësuesit, nxënësit, studiuesit, autorët dhe ekspertët lokale për ta vendosur arsimimin në duart e më shume njerëzve në botë, duke e bërë këtë në mënyrë më frymëzuese. BTEC është pjesë e Pearson.
Kualifikimet BTEC janë kualifikime profesionale më të popullarizuara në Mbretërinë e Bashkuar dhe ofrohen me sukses në të gjithë globin nga Pearson Qualifications International. Qendrat BTEC respektojnë të gjitha politikat dhe rregulloret e BTEC.
Diploma e BTEC janë kualifikime të arsimit të lartë të njohur ndërkombëtarisht në nivelin 4 dhe 5 që janë ekuivalente me vitet e para dhe të dyta të një diplome universitare (Bachelor).

Diploma Pearson dhe Kolegji Universum

Kolegji Universum është e vetmja qendër në Kosovë e aprovuar nga Pearson për të ofruar programet e Dizajnit dhe të Infermieris të këtij Institucioni në vend. Pas përfundimit studentët e Kolegjit Universum marrin diplomën nga BTEC Pearson e cila njihet në Kosovë dhe jashtë vendit.

Diploma Pearson dhe MASH

Që prej vitit 2016 BTEC Pearson dhe MASH kanë bashkëpunuar në zhvillimin profesional me cilësi të lartë në Kosovë.
Marrëveshja midis MASH dhe BTEC siguron që programet e këtij insitucioni të ofruara nga qendrat në Kosovë të njihen zyrtarisht si programet e tjera të rregulluara nga AKK.

Si mund të aplikoni për bursë ndërkombëtare?


Çdo studentè i Kolegjit Universum mund të përfitoj shkëmbim semestral me bursë të plotë në njërin nga 125 Universitetet më 26 shtete të Evropës me të cilat Kolegji Universum ka bashkëpunim. Deri më tani, 297 studentë të Kolegjit Universum kanë studiuar me bursë të plotë në Universitetet më prestigjoze në Evropë.

KUSH MUND TË APLIKOJ?

Të gjithë studentët që janë regjistruar si studentë në Kolegjin Universum mund të aplikojnë për programet e shkëmbimit në kuadër të Erasmus +.

Mundësitë për shkëmbim studimor janë të hapura për çdo cikël studimi:
– cikli i parë studimor (Bachelor ose ekuivalent)
– cikli i dytë studimor (Master ose ekuivalent)

Ju lutem vini re se shkëmimi ne kuadër të Erasmus bëhet në kuadër të marrëveshjeve ndërinstitucionale mes Universum dhe institucioneve pritëse (universitetet ku dëshironi të aplikoni për një semestër). Kjo do të thotë se para se të jeni në gjendje të aplikoni, duhet të kontrolloni nëse Kolegji Universum ka një partneritet me universitetin ku dëshironi të vazhdoni studimet tuaja. Për ta bërë këtë, shikoni listën e universiteteve me të cilët bashkëpunojmë.

KËRKESAT E APLIKIMIT

– Të paktën 5 provime të përfunduara në Kolegjin Universum
– Pjesëmarrje aktive në aktivitetet të organizuara nga Kolegji Universum
– Njohuri të gjuhës angleze (B1 ose B2, siç përcaktohet nga universiteti pritës)

DOKUMENTET E KËRKUARA TË APLIKIMIT

– Certifikimi i Gjuhës Angleze (Anglia Examination)
– Transkripta e notave në gjuhën angleze (këtë mund ta merrni nga shërbimi studentor)
– Kopja e pasaportave– 1 foto (300pix, madhësi – 3 * 4 cm, skedar – .jpg)

Ky program ofron njohuri të thella dhe rigoroze të Dizajnit të Interierit si dhe aftësi praktike. Me qasje në punëtori të specializuara, të mbështetura nga stafi akademik dhe teknik ekspert, studentët do të zhvillojnë aftësi në Dizajnin e Interierit duke i përgatitur ata për industrinë e së ardhmes.

Studentët e diplomuar nga ky program janë të kualifikuar për të vazhduar karrierën e tyre në:

Dizajner interieri, Drejtor artistic, Kurator/e i/e ekspozitave, Dizajner i mobiljeve, Planifikues eventesh, Dekorues i brendshëm, Konsulent/e i/e Projektimit të Brendshëm, Stilist, Këshilltar Arti, Dizajner i seteve të filmave etj.

Laboratori

Kolegji Universum u siguron studentëve një sërë burimesh dhe shërbimesh për të mbështetur mësimin dhe kërkimin e tyre. Biblioteka ka një gamë të gjerë koleksionesh, shërbimesh dhe lehtësirash që mbështesin kurset e mësuara në kolegj, duke përfshirë libra, revista dhe një gamë të gjerë të burimeve elektronike.

Bashkë me bibliotekën studentët mësojnë në praktik në Laboratorët tanë të Dizajnit Grafik ku kompjuterat janë të pajisur me programet ArchiCad, autoCad, Illustrator, Photoshop, 3D Max etj.

 

Tutorët

Krahas stafit akademik studentët ndihmohen edhe nga tutorët. Qëllimi i tutorimit është të ndihmojë studentët të zhvillojnë strategji që i ndihmojnë ata të forcojnë njohuritë e tyre, të zhvillojnë aftësi të transferueshme të të mësuarit dhe të arrijnë sukses akademik. Roli i një tutori është të aftësojë studentët e Dizajnit të Modës të përvetësojnë njohuritë e tyre duke përdorur mënyrën më të mirë të të mësuarit. Qëllimi përfundimtar është të ndihmojë studentët të zbulojnë se ata mësojnë më mirë dhe t’i ndihmojë studentët të zhvillojnë aftësitë e tyre për të arritur rezultatet më të mira arsimore. Në rast se studentët kanë nevojë për mbështetje shtesë dhe ndihmë akademike tutorët informohen menjëherë. Në këtë mënyrë mbikëqyret nga afër performanca akademike e studentëve.

Aktivitetet Studentore

Kolegji Universum dëshiron të bëjë gjithçka që është e mundur për t’i ndihmuar studentët që të qëndrojnë aktiv, të lumtur dhe të angazhuar si brenda ashtu edhe jashtë orëve mësimore.

Bashkangjitur orëve mësimore në klasë dhe laboratore studentët zhvillojnë vizita të ndryshme studimore. Këto vizita përfshijnë vizita në kompani të ndryshme të Dizajnit të Interierit, Vizita në Galerinë Kombëtare të Arteve dhe Muzeut Kombëtar etj.

Për të përfituar njohuri të ndryshme nga industria Kolegji organizon “Coffee Lectures” ku ftohen personazhe të njohur të indrustrive kreative për të bashkëbiseduar me studentët dhe për të treguar rreth përvojës në profesion.

Krahas këtyre aktiviteteve studentët janë të angazhuar në ekspozita dhe konkurse të ndryshme për të treguar punimet e tyre.

 

Vizita Studimore

Studentët e Kolegjit tUniversum nga Dept. Dizajn i Integruar në kuadër të lëndes “Parimet e Vizatimit” vizituan Galerinë Kombëtare të Arteve

Coffee Lecture Series

 

Kolegji Universum në kuadër të aktiviteteve organizoi “Coffee Lecture Series”  me ekspert të ndryshëm nga fusha e modës. Studentët po mësojnë nga ekspertë dhe përvoja e tyre në fushën e dizajnit dhe modës.

Ekspozitë me punimet e studentëve

image_6487327 (3)

Dhurata për fëmijët në SOS fshati

image_6487327 (2)

Studentët e Kolegjit Universum nga Dept. Dizajnit dorëzuan kuti me dhurata për fëmijët në SOS fshatin. Studentët realizuan disa aksesorë, kartolina dhe dhurata të tjera të gjitha të punuara me dorë.

Kërkesat minimale  për të regjistruar në një program të Kolegjit Universum  janë të përcaktuara në kërkesat e përgjithshme për hyrje të përfshira në Prospekt. Megjithatë, kriteret minimale për  pranimin e një  studenti në këtë program akademik janë :

Studenti duhet të ketë përfunduar me sukses shkollën e mesme

Studenti duhet të ketë kaluar testin kombëtar (matura).

Përveç kësaj, që të regjistrohen në programin tonë, të gjithë aplikantët duhet të sjellin dokumentet e mëposhtme:

  • Certifikate lindje
  • Diploma dhe certifikata e shkollës së mesme
  • Dokumentet e legalizuara të lëshuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Republikës së Kosovës për të gjithë ata që kanë përfunduar arsimin e tyre jashtë Republikës së Kosovës
  • Plotësimi i procedurave të aplikimit në Kolegjin Universum
  • Kontrata e programit të studimit nëse plotësojnë kriteret e pranueshmërisë.