fbpx

Përmbledhje

Programi i Shkencave Politike është hartuar si një program ndërdisiplinor për t’u ofruar studentëve bazat e shkencës politike, administratës publike, marrëdhënieve ndërkombëtare dhe çështjeve të BE-së. Nuk mund t’i kuptojmë plotësisht çështjet politike, ligjore dhe ekonomike pa e kuptuar plotësisht secilin proces dhe bashkëpunimin e proceseve.  Duke u bazuar në këtë filozofi ndërdisiplinore të mësimit, departamenti i Shkencave Politike mundëson që stafi akademik dhe programi në përgjithësi të fokusohet në zhvillimin e  një kuadroje të profesionistëve të trajnuar, të rinj, me aftësi të plota për të qenë pjesë e administratës publike , departamenteve dhe institucioneve shtetërore. Programi është dizajnuar në mënyrë që të sigurojë studentët, qoftë përmes teknokratëve të administratës publike ose nëpërmjet akademikëve, një nivel të lartë të njohurive praktike dhe teorike mbi organizimin dhe funksionimin e tyre Për më tepër, studentët (si nga orientimi i tyre) do të kenë mundësi të ndërtojnë njohuri të mjaftueshme në lidhje me marrëdhëniet dhe politikat ndërkombëtare. Ky program multidisiplinar synon t’u ofrojë studentëve:

 • Njohjen e koncepteve kryesore teorike dhe empirike të shkencave politike, administratës publike dhe marrëdhënieve ndërkombëtare si për shembull demokracia, shteti si organizatë, sjellja administrative, sistemi qeverisës, sistemi politik evropian, sistemi ndërkombëtar, çështjet metodologjike dhe teoritë e marrëdhënieve ndërkombëtare;
 • Kuptimin e ndërveprimit midis politikës vendore dhe asaj ndërkombëtare (në Kosovë, Evropë dhe zona të tjera dhe në sistemin ndërkombëtar);
 • Përpunimin e metodave statistikore të përshtatshme për studime administrative dhe politike;
 • Diskutimin e koncepteve dhe parimeve themelore administrative dhe të Marëdhënieve Ndërkombëtare
 • Modele të avancuara të planifikimit, kontrollit dhe marrjes së vendimeve të organizatave administrative;
 • Identifikimin e sfidave kryesore të sistemeve politike dhe diskutimi i reformave;
 • Analizimin dhe vlerësimin e vendimeve politike dhe efektet e tyre ne shoqëri dhe komunitete.
Semester I      
No.M/ESubjectLEIECTS
1MIntroduction to Political Science3618966
2MGovernment System of Kosovo3618966
3MIntroduction to Political Sociology3618966
4MAcademic Writing in Albanian/Academic Writing in English3618966
5MEFL (level determined by entrance examination)3618966
Semester II
No.M/ESubjectLEIECTS
1MComparative Politics I3618966
2MBasic Social Science Methods3618966
3MIntroduction to Economics and Economic Policy3618966
4MStatistics for Social Research3618966
5MEFL (level determined by entrance examination)3618966
Public Administration
Semester III
No.M/ESubjectLEIECTS
1MIntroduction to Public Administration3618966
2MAdministrative Law in Kosovo3618966
3EComparative Politics II3618966
4EHuman Resource Management3618966
5MPolitical Communication and Media3618966
6MEFL (level determined by first year performance in EFL)3618966
Semester IV
No.M/ESubjectLEIECTS
1MInternship and Career Orientation3618968
2MLeadership and Negotiation3618966
3EPolitical Theories3618966
4MLocal Governance and Politics3618966
5EOptional from IR stream- IR Theory3618966
6MEFL (level determined by first year performance in EFL)3618966
Semester V
Public Administration
No.M/ESubjectLEIECTS
1MPublic Finance and Budget Planning3618966
2EPublic Management3618966
3EEnvironmental Policies and Public Administration3618966
4MEFL (level determined by second year performance in EFL)3618966
5MConstitutional Law3618966
6MProject Management3618966
Semester VI
No.M/ESubjectLEIECTS
1MInternational Organizations3618966
2MHuman Rights3618966
3EHistory, Structure and Functioning of EU3618966
4EEU Law3618966
5MComparative Public Administration3618966
6MEFL (level determined by second year performance in EFL)3618966
Semester V
International Relations and European Studies
No.M/ESubjectLEIECTS
1EHistory of International System3618966
2ETheories of International Relations3618966
3MEFL (level determined by first year performance in EFL)3618966
4MLeadership and Negotiation3618966
5MInternship and Career Orientation3618968
6MInternational Public Law3618966
Semester VI
No.M/ESubjectLEIECTS
1MDiplomacy3618966
2EEconomic Globalization and International relations3618966
3EInternational Organizations and World Politics3618966
4MForeign Policy Analysis3618966
5MSouth-East European Politics3618966
6MEFL (level determined by first year performance in EFL)3618966
Semester V
International Relations and European Studies
No.M/ESubjectLEIECTS
1EWar and Peace: Actors in the history, structure and processes3618966
2EInternational Conflict Management and Resolution and Kosovo3618966
3MHistory and Theories of European Integration3618966
4MEuropean Law3618966
5MSecurity Policy in Kosovo3618966
6MProfessional English for IREU I3618966
Semester VI
No.M/ESubjectLEIECTS
1MEconomic Policies of the European Union (Agriculture, Trade, Competition, Environment and Consumer Protection)3618966
2MHuman Rights3618966
3EPolicies of the European Union (Home and Justice Affairs)3618966
4MEuropean Union as Global Actor3618966
5EOptional from Public Administration or Management3618966
6MProfessional English for IREU II3618966

Programi do t’i mësojë studentët të gjitha konceptet e shkencave politike, administratës publike dhe strukturave te BE-së, studentët që diplomohen nga ky program,  do jenë të pajisur me aftësitë e nevojshme për të kryer aktivitete dhe detyra të lidhura me punën që kërkohen nga organizata të ndryshme publike. Prandaj, studentët mund mbajnë pozita pune që kerojnë aftësi të ndryshme sikurse:

 • Aftësia për të kuptuar dhe analizuar fenomenet politike dhe ]rolin e vendimeve politike në jetën e qytetarëve
 • Aftësia për të marrë vendime politike bazuar në hulumtime
 • Aftësia për të kryer analiza të bazuara në hulumtime dhe të jetë në gjendje të rekomandojë alternativat e politikave
 • Aftësia për të zbatuar dhe hartuar politika, legjie që janë në përputhje me agjendën politike dhe qëllimet institucionale.
 • Të jetë në gjendje të krijojë debate publike, të përdorë argumente dhe të japë reagime konstruktive për sugjerimet e politikave
 • Të jetë në gjendje të kryej hulumtime sasiore dhe zhvillojë analiza të ndryshme politike
 • Të sigurojë  konsulencë për politikat dhe vendimmarrjen publike, institucionale dhe shtetërore.

Kërkesat minimale  për të regjistruar në një program të Kolegjit Universum  janë të përcaktuara në kërkesat e përgjithshme për hyrje të përfshira në Prospekt. Megjithatë, kriteret minimale për  pranimin e një  studenti në këtë program akademik janë :

Studenti duhet të ketë përfunduar me sukses shkollën e mesme

Studenti duhet të ketë kaluar testin kombëtar (matura).

Përveç kësaj, që të regjistrohen në programin tonë, të gjithë aplikantët duhet të sjellin dokumentet e mëposhtme:

 • Certifikate lindje
 • Diploma dhe certifikata e shkollës së mesme
 • Dokumentet e legalizuara të lëshuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Republikës së Kosovës për të gjithë ata që kanë përfunduar arsimin e tyre jashtë Republikës së Kosovës
 • Plotësimi i procedurave të aplikimit në Kolegjin Universum
 • Kontrata e programit të studimit nëse plotësojnë kriteret e pranueshmërisë.

Programet e studimit Bachelor të ofruara në Kolegjin Universum zgjasin tre vite (3 vite) dhe përmbajn 180 ECTS kredi ose 60 ECTS kredi për vit. Grada e studimeve ne studimet bachelor është Bachelor i Arteve (BA).