fbpx

Projektet hulumtuese

Kolegji Universum ka qenë pjesë e projekteve të ndryshme hulumtuese të realizuara në bashkëpunim me organizata dhe institucione kombëtare e ndërkombëtare. Disa nga hulumtimet e zhvilluara janë të paraqitura në tabelën më poshtë:

PROJEKTET HULUMTUESE
Projekti Hulumtues Partneri Hulumtues Fusha e Hulumtimit
Monitorimi Global i ndërmarrësisë (GEM) SPARK Hulumtimi më i madh në botë për ndërmarrësi. Kolegji
Universum Prezanton Ekipin Kombëtar të Kosovës.
Politika dhe Zgjedhjet Friedrich-Ebert-Stiftung dhe INDEP

 

Politika dhe Zgjedhjet – Një hulumtim i opinionit të votuesve mbi politikat dhe zgjedhjet – Një hulumtim i opinionit të votuesve 
Zgjedhjet Nacionale në Kosovë 2014 Friedrich-Ebert-Stiftung dhe INDEP Shqetësimet e Politikave Publike gjatë fushatës zgjedhore.
Shqetësimet e Politikave Arsimore gjatë Fushatës zgjedhore 2014 INDEP dhe GIZ Shqetësimet e Politikave Arsimore gjatë Fushatës zgjedhore.
Depërtimi i Internetit në Kosovë STIKK, Ministria e Punëve të Jashtme dhe British Council Një hulumtim studimor i kryer për të llogaritur numrin e shfrytëzuesve te internetit ne Kosovë.
Ofrimi i edukimit për Komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian Qendra Evropiane për Çështje të Minoriteteve
(ECMI) Kosovë, financuar nga UNICEF
Studimi Bazë mbi Ofrimin e Mësimit për Komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Komunën e Fushë Kosovës.
Hulumtim mbi Planin e Veprimit Lokal për Mjedisin Qendra Regjionale e Mjedisit Hulumtim mbi planet, veprimet dhe aktivitetet mjedisore
Analizë e Tregut Kosovar të Pasurive të Paluajshtme Komerciale Universum Hulumtim mbi çmimet e tregut të pasurive të paluajtshme, qarkullimet dhe investimet në Kosovë
Perspektiva e Biznesit Universum Hulumtim mbi profilet e biznesit dhe aktivitetet e tyre.
Barometri i Punësimit-Raporti 2018 Universum Zyra e Karrierës në Kolegjin Universum kryen hulumtime
vjetore mbi statusin e punësimit të studentëve
Biznesi në Kosovë Universum Hulumtim i kryer për të analizuar trendët e përgjithshme të sektorit të biznesit në Kosovë
Studim i Tregut të Fuqisë Punëtore në Kosovë Universum Hulumtim i kryer për të analizuar trendet e përgjithshme të forcës punëtore në Kosovë, siç janë profilizimi, migrimi etj..
Analizë e Produkteve Vendore INDEP Hulumtim i kryer për të analizuar përdorimin dhe
popullaritetin e produkteve vendore, eksportet dhe importet, si dhe preferencat e blerësve në Kosovë.
Analizë e shfrytëzimit të energjisë elektrike për pajisjet shtëpiake. INDEP Konsumi i energjisë nga pajisjet shtëpiake.
Droga ne Shkolla UNIVERSUM Hulumtim i realizuar në Shkollën e Mesme “Shaban Hashani” Ferizaj
Fëmijët e braktisur në Komunën e Ferizajt UNIVERSUM Hulumtim për fëmijet e braktisur në Komunën e Ferizajit
Ndikimi i dixhitalizimit ne Mesimnxenie UNIVERSUM Ndikimi I dixhitalizimi në mësimnxënie
Bulling UNIVERSUM Bulling
Suksesi në karrierë i studentëve të Kolegjit Universum UNIVERSUM Hulumtim mbi suksesin në karriere të studentëve të Kolegjit Universum
Hulumtimi i vendeve te lira te punes 2017  UNIVERSUM Hulumtim mbi vendet e lira të punës
(Pa)Punësueshmëria kapitali human versus tregu në Kosovë UNIVERSUM Hulumtim mbi pa(punësueshmërinë) në tregun e Kosovës
Emigrimi kombetar i te rinjeve ne Komunen e Gjakoves UNIVERSUM Emigrimi kombëtar i të rinjëve në Komunën e Gjakovës
Parashikimi Biznesor 2013

 

UNIVERSUM Parashikim Biznesor
Politics and Elections

 

INDEP Politics and Elections
Public Policy Report

 

INDEP Public Policy Report
Sondazh për Planin Lokal të Veprimit në Mjedis Qendra Regjionale e Mjedisit, Zyra në Kosovë (REC) Hulumtimi në teren me 10 komuna të përzgjedhura për hartimine Planit Lokal të Veprimit në Mjedis (PLVM)