fbpx

Përmbledhje

Programet Master të Kolegjit Universum renditen si ndër 16 programet më të mira master nga EDUNIVERSAL të cilët janë të ofruara në Evropën Juglindore. Qëllimi i programit është që të ofrojë një program që zhvillon njohuritë akademike, të biznesit dhe funksionet kryesore të menaxhimit, së bashku me aftësitë e transferueshme dhe zbatimin e tyre. Kjo përfshin të mësuarit dhe hulumtimin e pavarur në një nivel që kërkon qasje të integruar dhe kritike ndaj menaxhimit dhe praktikave të lidhura me to. Përmes aktiviteteve të klasës, folësve musafir dhe projekteve të përbashkëta kërkimore, studentët janë në gjendje të forcojnë marrëdhëniet me komunitetin e biznesit dhe të krijojnë një rrjet bashkëpunimi të ndërsjelltë.

Viti I      
Semestri (Modular)
No.M/ELëndaLEIECTS
1MSjellja Organizative603016010
2MMetodologjia e Hulumtimit ne Biznes603016010
3MStrategji Biznesore603016010
4MVendimarrje Financiare603016010
5MMarketing dhe Menaxhment603016010
Viti II
Semestri (Modular)
No.M/ELëndaLEIECTS
1MMenaxhimi i Projekteve603016010
2MMenaxhimi i Kulturës Organizative603016010
3EMenaxhimi i Inovacionit603016010
4EPërgjegjësia Sociale dhe Etika në Biznes603016010
5EEkonomiksi Menaxherial603016010
6ELëndë Zgjedhore603016010
7MTema75030

Për përfundimit me sukses të programit, studentët duhet të jenë në gjendje të pajisen me aftësi të ndryshme si njohuritë dhe të kuptuarit e lëndëve, aftësitë të avancuara analitike, aftësi praktike dhe profesionale dhe të transferueshme. Studentët e diplomuar nga ky program janë të kualifikuar dhe të mbajtnë poste të larta menaxheriale të biznesit  që kërkojnë: a) trajtimin e çështjeve kritike të menaxhimit të biznesit; b) zgjedhjen dhe justifikimin e qasjeve për zgjidhjen e problemeve, artikulimi dhe vlerësimi kritik të alternativave relevante, c) përdorimin e konstrukteve teorike për të analizuar, vlerësuar dhe interpretuar në mënyrë kritike provat dhe për t’i zbatuar ato në probleme komplekse, d) ndërmarrja e analizave kritike dhe vlerësimi për një sërë problemesh të biznesit.

Kërkesat minimale  për të regjistruar në një program të Kolegjit Universum  janë të përcaktuara në kërkesat e përgjithshme për hyrje të përfshira në Prospekt. Megjithatë, kriteret minimale për  pranimin e një  studenti në këtë program akademik janë :

Studenti duhet të ketë përfunduar me sukses shkollën e mesme

Studenti duhet të ketë kaluar testin kombëtar (matura).

Përveç kësaj, që të regjistrohen në programin tonë, të gjithë aplikantët duhet të sjellin dokumentet e mëposhtme:

  • Certifikate lindje
  • Diploma dhe certifikata e shkollës së mesme
  • Dokumentet e legalizuara të lëshuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Republikës së Kosovës për të gjithë ata që kanë përfunduar arsimin e tyre jashtë Republikës së Kosovës
  • Plotësimi i procedurave të aplikimit në Kolegjin Universum
  • Kontrata e programit të studimit nëse plotësojnë kriteret e pranueshmërisë.