fbpx

Përmbledhje

Kualifikimet më të larta kombëtare Pearson BTEC njihen gjerësisht nga industria dhe arsimi i lartë si kualifikimi kryesor profesional në Nivelet 4 dhe 5. Kur zhvillojmë kualifikimet më të larta kombëtare Pearson BTEC në Praktikën e Shëndetit, ne kemi bashkëpunuar me një gamë të gjerë studentësh, punëdhënësish, ofrues të arsimit të lartë , kolegjet dhe ekspertët e lëndës për të siguruar që kualifikimet e reja plotësojnë nevojat dhe pritjet e tyre. Kualifikimet e reja të Pearson BTEC janë krijuar për të pasqyruar nevojën në rritje për rrugë të arsimit profesional dhe teknik me cilësi të lartë në Nivelet 4 dhe 5, duke siguruar kështu studentëve një linjë të qartë të shikimit për punësimin dhe përparimin në një shkallë në Nivelin 6.

Deri në fund studentët do të jenë në gjendje te:

  • Lidhin parimet e praktikës efektive të infermierisë me zhvillimin personal dhe profesional
  • Shqyrtojne ndikimin e faktorëve mjedisorë në përvojën e përdoruesit të shërbimit
  • Analizojne politikën e shëndetit dhe sigurisë, duke mbështetur procedurat dhe praktikën e sigurt të infermierisë
  • Sigurojne kujdes të duhur për përdoruesit e shërbimeve në fazë të ndryshme të jetës

Programi i infermierisë ka nevojë për një shumëllojshmëri të gjerë të aftësive dhe njohurive, që nga teknikat fizike të mbështetjes personale, deri te njohja e sëmundjeve, mjekimi dhe monitorimi i pacientëve, nga mbështetja emocionale dhe sociale e përdoruesve të shërbimeve, miqve dhe familjeve të tyre, e deri te trajtimi i të mjeruarit. Kjo njësi ofron një përmbledhje të parimeve mbështetëse, vlerave dhe kërkesave themelore të praktikës për rolet në infermierinë, duke u dhënë studentëve një pasqyrë të profesionit dhe duke mbështetur përparimin në infermierinë ose rolet e lidhura me to. Ai përqendrohet në katër fusha: parimet themelore të kujdesit, faktorët që ndikojnë në cilësinë e kujdesit, shëndetin, sigurinë dhe përgjegjësitë e mbrojtjes / mbrojtjes së mjekut të kujdesit shëndetësor, dhe sigurimin e një mbështetje efektive për përdoruesit e shërbimeve që përdorin shërbime shëndetësore dhe të kujdesit.

 

Viti I, Semestri I
Ligji, politika dhe praktika etike në kujdesin shëndetësor dhe shoqëror
Bazat e praktikës së bazuar në fakte
Mbështetja e rrugëtimit individual përmes shëndetit të Integruar dhe Kujdesi shoqëror
Demonstrimi i parimeve dhe vlerave profesionale në praktikën e shëndetit dhe kujdesit shoqëror
Hyrje në Gjuhën Gjermane
Viti I, Semestri II
Ndryshimi i perspektivave në shëndetin publik
Mbështetja e jetesës së pavarur
Perspektiva sociologjike dhe psikologjike mbi shëndetin
Anatomia dhe fiziologjia për shëndetin dhe shëndetin e dobët
Raportimi efektiv dhe mbajtja e shënimeve në shërbimet shëndetësore dhe të kujdesit shoqëror
Viti II, Semestri III
Mbështetja e Shërbimeve të Shëndetit Mendor
Mbështetja e Kujdesit Ortopedik
Mbeshtetja e praktikuesve ne mjedisin e kujdesit urgjent.
Praktika shëndetësore me fëmijë dhe të rinj
Mbeshtetja e praktikuesve ne kujdesin amësor

Si mund të aplikoni për bursë ndërkombëtare?


Çdo studentè i Kolegjit Universum mund të përfitoj shkëmbim semestral me bursë të plotë në njërin nga 125 Universitetet më 26 shtete të Evropës me të cilat Kolegji Universum ka bashkëpunim. Deri më tani, 297 studentë të Kolegjit Universum kanë studiuar me bursë të plotë në Universitetet më prestigjoze në Evropë.

KUSH MUND TË APLIKOJ?

Të gjithë studentët që janë regjistruar si studentë në Kolegjin Universum mund të aplikojnë për programet e shkëmbimit në kuadër të Erasmus +.

Mundësitë për shkëmbim studimor janë të hapura për çdo cikël studimi:
– cikli i parë studimor (Bachelor ose ekuivalent)
– cikli i dytë studimor (Master ose ekuivalent)

Ju lutem vini re se shkëmimi ne kuadër të Erasmus bëhet në kuadër të marrëveshjeve ndërinstitucionale mes Universum dhe institucioneve pritëse (universitetet ku dëshironi të aplikoni për një semestër). Kjo do të thotë se para se të jeni në gjendje të aplikoni, duhet të kontrolloni nëse Kolegji Universum ka një partneritet me universitetin ku dëshironi të vazhdoni studimet tuaja. Për ta bërë këtë, shikoni listën e universiteteve me të cilët bashkëpunojmë.

KËRKESAT E APLIKIMIT

– Të paktën 5 provime të përfunduara në Kolegjin Universum
– Pjesëmarrje aktive në aktivitetet të organizuara nga Kolegji Universum
– Njohuri të gjuhës angleze (B1 ose B2, siç përcaktohet nga universiteti pritës)

DOKUMENTET E KËRKUARA TË APLIKIMIT

– Certifikimi i Gjuhës Angleze (Anglia Examination)
– Transkripta e notave në gjuhën angleze (këtë mund ta merrni nga shërbimi studentor)
– Kopja e pasaportave– 1 foto (300pix, madhësi – 3 * 4 cm, skedar – .jpg)

BTEC është një nga markat më të njohura në botë të mësimit të aplikuar, duke angazhuar studentë në aftësi praktike, ndërnjerëzore dhe të të menduarit, për më shumë se tridhjetë vjet. BTEC-të janë kualifikime të lidhura me punën për studentët që ndërmarrin hapat e tyre të parë në punësim, ose për ata që janë tashmë në punësim dhe që kërkojnë mundësi të zhvillimit të karrierës. BTEC sigurojnë përparim në vendin e punës drejtpërdrejt ose përmes studimit në universitet dhe gjithashtu janë krijuar për të përmbushur nevojat e punëdhënësit.

Marrëveshje bashkëpunimi për punësim të studentëve

Kolegji Universum ka nënshkruar marrëveshje ​”Jens Wiegrebe Personalberatung für die Sozialwirtschaft” për punësim të studentëve të Programit Infermieri në Gjermani.

Jens Wiegrebe Personalberatung Tellweg 15 97292 D-Uettingen, Germany
+49 93 69 / 98 00 240

Apliko tani, përfito praktikë profesionale dhe punësim në Gjermani!

Kërkesat minimale  për të regjistruar në një program të Kolegjit Universum  janë të përcaktuara në kërkesat e përgjithshme për hyrje të përfshira në Prospekt. Megjithatë, kriteret minimale për  pranimin e një  studenti në këtë program akademik janë :

Studenti duhet të ketë përfunduar me sukses shkollën e mesme

Studenti duhet të ketë kaluar testin kombëtar (matura).

Përveç kësaj, që të regjistrohen në programin tonë, të gjithë aplikantët duhet të sjellin dokumentet e mëposhtme:

  • Certifikate lindje
  • Diploma dhe certifikata e shkollës së mesme
  • Dokumentet e legalizuara të lëshuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Republikës së Kosovës për të gjithë ata që kanë përfunduar arsimin e tyre jashtë Republikës së Kosovës
  • Plotësimi i procedurave të aplikimit në Kolegjin Universum
  • Kontrata e programit të studimit nëse plotësojnë kriteret e pranueshmërisë.