fbpx

Përmbledhje

Programi i Gjuhës Angleze është projektuar me një plan rigoroz në mekanikën e gjuhës angleze. Kurrikula e Departamentit të Gjuhës Angleze ofron të gjithë studentët e Universumit një seri lëndësh EFL si dhe lëndë nga Shkrimi Akademik. Përveç kësaj, programi  ofron kurrikula specifike studentëve BA dhe një sërë rrugësh të karrierës për t’u eksploruar. Kjo do ta bëjë që studentët të kanalizohen në “rrjedhat” e veçanta: lëndët përfshijnë një menu opsionesh përfshirë pedagoginë EFL, gazetarinë, letërsinë angleze dhe gjuhësinë. Programi i shkallës ofron një qasje të përgjithshme për ndjekjen e studimeve në gjuhën angleze dhe u ofron studentëve një ekspozim të gjerë të opsioneve të punësimit që ata mund të eksplorojnë gjatë studimeve të tyre. Qëllimet e përgjithshme të Programit të Gjuhës Angleze janë si më poshtë:

 • Aftësia të shpreh ide, mendime dhe argumente në një gjuhë të qartë dhe të folur në mënyrë gramatike.
 • Aftësia të parafrazoj, analizoj dhe kritikoj shkrimin akademik.
 • Qasja e diskursit të shkruar me aftësi të forta të të menduarit kritik.
 • Aftësia të analizojë dhe shpjegojë në mënyrë kritike terminologjinë gjuhësore
 • Aftësia të komunikojë në mënyrë efektive me një audiencë diverse në gjuhën angleze.
 • Aplikimi i aftësive analitike në shkrime dhe projekte hulumtuese
 • Praktikimi i metodologjive të ndryshme në mësimdhënie të gjuhës angleze.
Semester I     
Nr.M/ESubjectsLEECTS
1MELI-136186
2MIntroduction to Linguistics: Albanian Phonetics and Phonology36186
3MAcademic Writing – English Language36186
4MIntroduction to English Literature, Part I: Morality and Mind36186
5EEFL (Intermediate to Advanced)*36186
6EEnglish Literature: Romanticism & Realisms36186
7EIntroduction to German I36186
Semester II
Nr.M/ESubjectsLEECTS
1MELI-236186
2MIntroduction to English Language Linguistics36186
3MInroduction to Translation and Interpretation36186
4MIntroduction to English Literature, Part II: the Victorian Novel, Industrialism and “Modernity”36186
5EResearch Methodology36186
6EIntroduction to German II36186
7EDiscourse Analysis36186
Semester III
Nr.M/ESubjectsLEECTS
1MELI-336186
2MEnglish Language Syntax36186
3MIntroduction to Journalism36186
4MThe Practice of Translation36186
5EEFL (Intermediate to Advanced)36186
6EEnglish Literature: Romance & Realisms36186
7EFilm Translation Workshop36186
8EIntroduction to German III36186
Semester IV
Nr.M/ESubjectsLEECTS
1MELI-436186
2MEnglish Language Lexicology36186
3MIntercultural Understanding: Policy and Practice36186
4MInternship and Career Orientation36188
5EA Survey of English-language Poetry: Epic to Free Verse36186
6ETranslation for Administration and Business36186
7ELiterary Translation: Problems and Possibilities36186
8EIntroduction to English IV36186
Semester V
Nr.M/ESubjectsLEECTS
1MELI-536186
2MEnglish Language Morphology36186
3MPresentations and Public Speaking36186
4MTranslation of Public Sector Workshop36186
5ETragic Concerns: Honor, Love, Status, and Despair in Shakespeare’s Hamlet, Othello, and Macbeth24124
6EGrant and Proposal Writing36186
7EIntroduction to German V36186
Semester VI
Nr.M/ESubjectsLEECTS
1MThesis10
2MMUGS: An Overview for EFL Writers36186
3ETranslation for Atristic Works36186
4EWeb-based Journalism36186
5ECommunity Service Writing36186
6ELiterary Translation: Problems and Possibilities36186
7EIntroduction to English VI36186
8EEnglish for Specific Purposes36186

Barometri i punësimit (2010, i botuar në faqen tonë të internetit www.universum-ks.org) tregon se aktualisht një nga ekspertiza më e kërkuar  për punësim është njohja dhe përdorimi profesional i gjuhës angleze. Një studim i kryer nga Zyra e Karrierës në Kolegjin tonë (2013), konfirmon se shumica e punëdhënësve vlerësojnë ekspertizën në gjuhën angleze si një parakusht të domosdoshëm për punësim. Prandaj, Universum ofron një program, i cili i përshtatet punësimit bashkëkohor në vendet e punës në gjuhën angleze: njohuri dhe ekspertizë të lëndëve në anglisht të folura dhe të shkruara në mënyrë të rrjedhshme. Pas trajektores trevjeçare, presim që studentët tanë të jenë në gjendje të kryejnë detyra në vende të ndryshme të punës që kërkojnë:

 • Kryerja e punëve administrative në planet dhe projektet ndërkombëtare;
 • Kontribute në postet administrative, artikuj, botime;
 • Të jenë në gjendje të analizojnë raportet e medias, botimet dhe informacionet e shkruara dhe të folura;
 • Kryerja e aktiviteteve dhe ilustrimeve të Marrëdhënieve me Publikun;
 • Të angazhohen në përkthime me gojë dhe me shkrim në tubime dhe raste;
 • Të jenë në gjendje të vlerësojnë aftësinë  në të shkruar dhe të folur;

Programet e studimit Bachelor të ofruara në Kolegjin Universum zgjasin tre vite (3 vite) dhe përmbajn 180 ECTS kredi ose 60 ECTS kredi për vit. Grada e studimeve ne studimet bachelor është Bachelor i Arteve (BA).