fbpx

Analiza dhe shkenca e të dhënave

 

MSc në Analizën dhe Shkencën e të Dhënave do t’i prezantojë studentët me disiplina dhe praktika të ndryshme të shkencës së të dhënave dhe do t’u japë atyre një mundësi për të reflektuar në qasjen e tyre. Kjo metodologji u jep studentëve mundësinë të provojnë të gjitha disiplinat e shkencës së të dhënave të ofruara nga Kolegji Universum dhe i lejon studentët të vendosin në një drejtim në të cilin ndihen më të sigurt. Kjo qasje jo vetëm që i ndihmon studentët të gjejnë potencialin e tyre të vërtetë, por gjithashtu i pajisë ata me aftësi në disiplina të ndryshme të shkencës së të dhënave duke i bërë ata më të aftë në tregun e punës, ndërsa e bën më të lehtë përshtatjen me të.

Programi është një pasqyrim i tregut të punës në Kosovë, ku kompanitë inxhinierike dhe shkencore ofrojnë një sërë shërbimesh të ndryshme që nuk janë të kufizuara në një disiplinë të shkencës së të dhënave.

 

 

Year I      
Semester IHours/ weeks
No.M/ESubjectsLEECTS
1.  MData Programming217
2.  MMathematics for Data Science218
3.  MArtificial Intelligence218
4.  MData Privacy and Ethics217
30
Semester II
1MMachine Learning218
2MDistributed Big Data Analytics218
3EBusiness Intelligence217
4EDeep Learning and Reinforcement217
Learning
5EDistributed Systems217
6EMarketing Management127
30
Year II
Semester IIIHours/ weeks
No.M/ESubjectsLEECTS
1.  MSemantic Data Web Technologies218
2.  MResearch Seminars and Methodology218
3.  EManaging and Visualizing Data217
4.  ESocial and Web Data Mining217
5Data Science for Economics217
6EBusiness Strategy and Environment217
7EProject Management217
30
Semester IV
1MProject in Data Science (Internship)10
2MMaster Thesis20
30

 

Pas përfundimit të suksesshëm të programit, studentët duhet të jenë në gjendje të pajisen me aftësi të ndryshme të tilla si njohuri dhe kuptim të kurseve, aftësi të përparuara njohëse, me aftësi praktike dhe profesionale dhe të pajisur me aftësi të transferueshme. Studentët që përfundojnë këtë gradë janë të kualifikuar dhe të pajisur mirë për të mbajtur pozicione të larta menaxheriale të biznesit duke kryer detyra komplekse të punës që kërkojnë: a) adresimin e çështjeve kritike të menaxhimit të biznesit, b) zgjedhjen dhe arsyetimin e qasjeve për zgjidhjen e problemeve në një mënyrë që drejtohet vetë dhe përfshin njohjen, artikulimi dhe vlerësimi kritik i një vargu opsionesh përkatëse, c) përdorimi i konstrukteve teorike për të analizuar në mënyrë kritike, vlerësuar dhe interpretuar provat dhe për t’i zbatuar ato në probleme komplekse, d) ndërmarrjen e analizave dhe vlerësimeve kritike për një sërë problemesh të lidhura me biznesin.

 

Që të regjistroheni në programet tona, të gjithë aplikantët duhet të sjellin dokumentet e mëposhtme:

  • Certifikatë e lindjes
  • Diploma e nivelit baçelor dhe pasqyra e notave
  • Dokumentet e legalizuara të lëshuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Republikës së Kosovës për të gjithë ata që kanë përfunduar arsimin e tyre jashtë Republikës së Kosovës
  • Plotësimi i procedurave të aplikimit në Kolegjin Universum
  • Kalimi i fazës së intervistës me komitetin e pranimeve në Kolegjin Universum
  • Certifikimi i vlefshëm i gjuhës angleze
  • Kontrata e programit të studimit nëse plotësojnë kriteret e pranueshmërisë.