Marrėdhėnie Ndėrkombėtare dhe Studime Evropiane

Ky program i integruar studion proceset e politikë-bërjes në sferën e administrim publik apo marrëdhënie ndërkombëtare dhe studimeve evropiane. Programi ndahet në profile të veçanta, atë të Administratës Publike me fokus tek shërbimet dhe institucionet publike, dhe atë Marrëdhënieve Ndërkombëtare dhe Studimeve Evropiane që ndërtojnë një kurrikulum multidiciplinar të gjerë. Kjo ju mundëson studentëve t’i absorbojnë njohuritë dhe aftësitë e nevojshme për të hulumtuar mbi politikat botërore, njëkohësisht duke i ndjekur e studiuar politikat, institucionet dhe zhvillimet e sotme të Evropës.

Studentët e të gjitha profileve ndjekin kurset e përgjithshme gjatë dy semestrave të parë të studimit, ndërsa kurset specializuese të çdo profili ndiqen gjatë katër semestrave të fundit, respektivisht gjatë vitit të dytë dhe të tretë të studimit.

VITI I 
 • Hyrja në Shkencat Politike 
 • Qeverisja Lokale dhe Politika 
 • Sistemi Qeverisës në Kosovë 
 • Metodat hulumtuese të Shkencave Shoqërore 
 • Shkrim Akademik 
 • Gjuhë Angleze I 
 • Politikat Krahasuese I
 • Historia e Mendimit Politik
 • Hyrje në Sociologjin Politike  
 • Hyrje në Ekonomi dhe Politikat Ekonomike / Ekonomi II (Makroekonomia)
 • Statistikë për Kërkime Shoqërore / Metodat kuantitative II (Statistika) 
 • Gjuhë angleze II
Viti 2 - Specializimi - Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Studime Evropiane (MN)
 • Historiku i sistemit ndërkombëtarë
 • Teoritë e marrëdhënieve ndërkombëtare; hyrja
 • Globalizimi ekonomik dhe marrdhëniet ndërkombëtare  
 • Organizatat ndërkombëtare dhe politikat botërore  
 • Gjuhë Angleze III
 • E drejta ndërkombëtare: Publike dhe Private
 • Diplomaci
 • Programi Internship dhe Orientimi ne Karrier
 • Zgjedhore dhe Dega Administrate Publike
 • Politika e Evropes Lindore
 • Gjuhë Angleze  IV
Viti  3 -  Specializimi - Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Studime Evropiane (MN)
 • Lufta dhe Paqja: Akterët në histori, struktura dhe proceset
 • Menaxhimi I konfliktëve ndërkombëtare dhe Rezoluta
 • Politika e sigurisë
 • Historia dhe teoritë e integrimit evropian
 • Unioni Evropian si aktor rajonal dhe ndërkombëtar
 • Histori, Struktura dhe Funksionimi i Unionit Evropian
 • Politikat ekonomike të Bashkimit Evropian (Bujqësi, Tregëti, Konkurrencë, Mjedis dhe Mbrojtjen e konsumatorit)
 • Politikat e Bashkimit Evropian (Drejtësi, Siguri, Migrim, Qytetari, Marrëveshja e Shëngenit)
 • E drejta evropiane
 • Tema e Diplomimit
 • Gjuhë Angleze V
 • Gjuhë Angleze VI

Universum University College TV Ad 2012