Administrim Publik

Ky program i integruar studion proceset e politikë-bërjes në sferën e administrim publik apo marrëdhënie ndërkombëtare dhe studimeve evropiane. Programi ndahet në profile të veçanta, atë të Administratës Publike me fokus tek shërbimet dhe institucionet publike, dhe atë Marrëdhënieve Ndërkombëtare dhe Studimeve Evropiane që ndërtojnë një kurrikulum multidiciplinar të gjerë. Kjo ju mundëson studentëve t’i absorbojnë njohuritë dhe aftësitë e nevojshme për të hulumtuar mbi politikat botërore, njëkohësisht duke i ndjekur e studiuar politikat, institucionet dhe zhvillimet e sotme të Evropës.

Studentët e të gjitha profileve ndjekin kurset e përgjithshme gjatë dy semestrave të parë të studimit, ndërsa kurset specializuese të çdo profili ndiqen gjatë katër semestrave të fundit, respektivisht gjatë vitit të dytë dhe të tretë të studimit.

VITI I 
 • Hyrja në Shkencat Politike 
 • Qeverisja Lokale dhe Politika 
 • Sistemi Qeverisës në Kosovë 
 • Metodat hulumtuese të Shkencave Shoqërore 
 • Shkrim Akademik 
 • Gjuhë Angleze I 
 • Politikat Krahasuese I
 • Historia e Mendimit Politik
 • Hyrje në Sociologjin Politike  
 • Hyrje në Ekonomi dhe Politikat Ekonomike / Ekonomi II (Makroekonomia)
 • Statistikë për Kërkime Shoqërore / Metodat kuantitative II (Statistika) 
 • Gjuhë angleze II
VITI II - Specializimi - Administrate Publike (AP)
 • Hyrje në Administratën Publike
 • Politika Karahasuese II
 • E Drejta Kushtetuese
 • Komunikimi Politik dhe Mediat
 • Gjuhë Angleze III
 • Zgjedhore dhe dega MN
 • Administratë Publike Krahasuese
 • Teoritë Politike të Avancuara
 • Programi Internship dhe Orientimi ne Karrier
 • E  Drejta Administrative
 • Gjuhë Angleze  IV
VITI 3 - Specializimi - Administrate Publike (AP)
 • Financat Publike dhe Planifikimi i Buxhetit
 • Menaxhimi Publik
 • Menaxhimi i resurseve njerëzore
 • Gjuhë Angleze V
 • Politikat e Ambientit dhe Administrimi Publik
 • Gjuhë Angleze VI
 • Lidershipi dhe Administrimi Publik
 • Të Drejtat e Njeriut
 • Politikat Parlamentare
 • Histori, Struktura dhe Funksionimi i Unionit Evropian 
 • Tema e Diplomes

Universum University College TV Ad 2012