Marketing dhe Komunikim

BA në Biznes dhe Menaxhment

Specializimi: Marketing dhe Komunikim

Programi për BA në Biznes dhe Menaxhment është program multidisiplinar i hartuar për t’i pajisur studentët me njohuritë dhe teknikat biznesore dhe administrative. Kjo përfshinë shkathtësitë e nevojshme për planifikimin strategjik, aktivitetet e vendimmarrjes, si dhe aktivitetët e menaxhimit dhe kontrollit te bizneseve.
 
Drejtimi Marketing dhe Kumunikim integron në vete njohuritë në fushën e
marketingut me ato të marrëdhënieve me publikun duke ju mundësuar kështu studentëve që të krijojnë një diapazon të gjerë të njohurive dhe të aftësohen për të qenë konkurrues në botën e sotme të biznesit. Studentët e të gjitha profileve ndjekin kurset e përgjithshme gjatë katër semestrave të parë të studimit, ndërsa kurset specifike të çdo profili ndiqen gjatë dy semestrave të fundit, respektivisht vitit të tretë të studimeve.
 
VITI I - TE PERGJITHSHME & INSTITUCIONALE
 • Bazat e Menaxhmentit  
 • Ekonomi I (Mikroekonomia) 
 • Metodat kuantitative I (matematike) 
 • Gjuhë Angleze I 
 • Shkrim Akademik 
 • Komunikim ne Organizata 
 • Ekonomi II (Makroekonomia) 
 • Gjuhë angleze II 
 • Metodat kuantitative II (Statistika) 
 • Metodat e hulumtimit në Biznes
VITI II - ORIENTUES 
 • Marketing 
 • Bazat e Kontabilitetit
 • Menaxhimi i resurseve njerëzore 
 • Ndërmarrësi dhe Menaxhimi i VMN
 • Gjuhë Angleze III 
 • Gjuhë Angleze  IV 
 • Sjellje Organizative 
 • Lidership dhe Negociata 
 • Kontabilitet financiar 
 • Programi Internship dhe Orientimi ne Karrier
VITI III - SPECIALIZUES 
Specializimi: MARKETING & KOMUNIKIM
 • Menaxhimi i Marketingut  
 • Marketingu strategjik
 • Reklamimi 
 • Identiteti i korporatave dhe dizajni
 • Marketingu Ndërkombëtar  
 • Marrdhëniet me Publikun dhe Mediat 
 • Strategjia e Marrdhënieve me Publikun 
 • E-Biznes për menagjerë
 • Marketingu elektronik 
 • Marketingu në sektorin publik 
 • Marketingu në sport 
 • Zgjedhore nga profilet tjera 
 • Disertacioni/Projekti diplomues

Universum University College TV Ad 2012