Biznes dhe Menaxhment

BA në Biznes dhe Menaxhment

Specializimi: Menaxhment

Programi për BA në Biznes dhe Menaxhment është program multidisiplinar i hartuar për
t’i pajisur studentët me njohuritë dhe teknikat biznesore dhe administrative. Kjo përfshinë shkathtësitë e nevojshme për planifikimin strategjik, aktivitetet e vendimmarrjes, si dhe aktivitetët e menaxhimit dhe kontrollit te bizneseve.
 
Kurrikulumi i drejtimit Menaxhim Biznesi është i gjerë për nga natyra dhe i dizajnuar
posaçërisht për t’ju ofruar studentëve edukim profesional në udhëheqjen e pozitave
menaxheriale në organizatat private apo publike. Llojllojshmëria e kurseve ju mundëson
studentëve që krahas njohurive të përgjithshme të shkathtësohen në formulimin e
objektivave strategjike dhe zgjidhjen e problemeve në biznes duke përdorë burime
dytësore të hulumtimit. Studentët e të gjitha profileve ndjekin kurset e përgjithshme gjatë katër semestrave të parë të studimit, ndërsa kurset specifike të çdo profili ndiqen gjatë dy semestrave të fundit, respektivisht vitit të tretë të studimeve.
 
VITI I - TE PERGJITHSHME & INSTITUCIONALE
 • Bazat e Menaxhmentit  
 • Ekonomi I (Mikroekonomia) 
 • Metodat kuantitative I (matematike) 
 • Gjuhë Angleze I 
 • Shkrim Akademik 
 • Komunikim ne Organizata 
 • Ekonomi II (Makroekonomia) 
 • Gjuhë angleze II 
 • Metodat kuantitative II (Statistika) 
 • Metodat e hulumtimit në Biznes
VITI II - ORIENTUES 
 • Marketing 
 • Bazat e Kontabilitetit
 • Menaxhimi i resurseve njerëzore 
 • Ndërmarrësi dhe Menaxhimi i VMN
 • Gjuhë Angleze III 
 • Gjuhë Angleze  IV 
 • Sjellje Organizative 
 • Lidership dhe Negociata 
 • Kontabilitet financiar 
 • Programi Internship dhe Orientimi ne Karrier
VITI III - SPECIALIZUES 
Specializimi: Menaxhment 
 • Kontabiliteti Menaxherial  
 • Biznes Ndërkombëtar
 • Menaxhimi i Sistemeve të Informimit  
 • Financat e Korporatave 
 • Menaxhimi Strategjik 
 • Menaxhimi i projekteve 
 • Gjuhë Angleze V 
 • Teoria e lojës 
 • Njohuria, Mësimi dhe Menaxhimi 
 • E-Biznes për menagjerë 
 • Tregjet Financiare Nderkombetare 
 • Ligji për të drejtat intelektuale 
 • Zgjedhore nga profilet tjera
 • Disertacioni/Projekti diplomues

Universum University College TV Ad 2012